Artikel ur 2015 års broschyr

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Detta är ICI-metoden?

Inför bildandet av Patientföreningen för smärtlindring träffades vi vid flera tillfällen och många patienter visade resultaten av de lyckade behandlingarna. Patienten på bilden slängde glatt upp sin fot på bordet för att visa den. Under 20 år har hon levt med psoriasis som innebar att huden sprack under hennes fotsulor. ”Såren sprack upp vid varje steg och sockarna fastnade i blodet”, berättade hon. 

  Det kliade så fruktansvärt att hon stod barfota på cementgolvet och rev sina fötter tills de blev blodiga.

  Detta slipper hon uppleva efter behandling under tio år varannan månad med ICI-metoden muskulär.

  Hon visar glädjestrålande sina läkta fötter. Ingen klåda, ingen sprucken hud och inga blodiga fotsulor längre. Hon har fått tillbaka sin livskvalitet och kunnat leva ett normalt liv under dessa tio år. Och hon liksom alla andra patienter önskar att denna behandling ska vara möjlig att få på samtliga vårdinrättningar.


Artikel ur Patientföreningens broschyr 2015:


Samtliga patienter i Patientföreningen för smärtlindring har fått hjälp genom doktor Gunnar Boströms väl beprövade behandling med ICI-metoden muskulär. Vad innebär denna metod?


Sedan mer än 35 år har doktor Gunnar Boström be­handlat sina patienter med en mycket låg dos kortison Kenacort-T 40 mg/ml, 1 ml som injiceras intramuskulärt, alltså i den stora skinkmuskeln. Behandlingen ges varannan till var tredje månad, innan symptomen återkommit.

  På så sätt har hundratals artrospatienter fått smärt­lind­ring och återfått sin rörlighet, astmapatienter har sluppit ifrån livshotande astmaanfall, pso­ria­sis­patienters hud har läkt och människor med liggsår har återfått rörlighet och därmed också livskvalitet.


Sätter igång den egna produktionen

Kenacort-T 40 mg/ml är ett av Läkemedelsverket godkänt läkemedel som återfinns i FASS och på Lä­ke­medelsverkets hemsida. Metoden är godkänd av och anses som väl beprövad av Socialstyrelsen.

  Den dagliga produktionen av kroppseget kortison – kortisol – är 20 mg. När man blir äldre, sätts pro­duk­tionen av kortisol ner och man känner av åld­randets olika besvär.

  Genom att tillföra den låga dosen 1 ml av intra­mus­kulär kortisonbehandling – ICI-metoden muskulär­­ – ”kickar” kroppens egen kortisolproduktion igång och självläkningen börjar.


Höga doser skadar – låg dos läker

Om man däremot får höga doser kortison, om tabletter, inhalatorer eller salvor förskrivs, släcks den egna kortisol­tillverkningen. Därför är det viktigt att po­äng­tera att den låga dosen kortison som lägg som en depå, inte har den negativa effekt som tabletter, inhalatorer, in­jek­­tioner direkt i leder och senor eller salva med kortison medför.


Hormonernas betydelse

Doktor Gunnar Boström hade under en period som ny­ut­examinerad läkare tillfälle att samarbeta och lära sig av pro­fessor Ulf von Euler vid Karolinska institutet i Stockholm, som fick Nobelpriset i medicin 1970.

  Doktor Boström insåg redan då hormonerna viktiga inverkan på mäniskokroppen. Han har under sin långa yr­kesverksamhet – över 60 år med obruten patientkontakt – funnit att kortison i låg dos främjar kroppens egen för­måga att bilda kortisol.


Nobelpriset 2013 i fysiologi

Vetenskaplig förklaring till vad som händer i vår kropp när vi får den lilla depån av 1 ml kortison injicerad djupt i den stora skinkmuskeln, fick vi genom 2013 års Nobelpris i me­dicin och fysiologi. Det förklarades genom forskarna, amerikanske Randy Schekmans och James Roth­mans samt tyske Tho­mas Südhofs, grund­lägg­ande upptäckter kring cel­ler­nas transportsystem.

Fors­karna redogjorde vid mottagande av Nobelpriset för hur förmedlingen av livgivande substanser fungerar mellan cellerna. Det vill säga, krop­pens celler letar själva upp tillskottet av – i detta fallet – kortison och sätter därmed åter igång den genom åld­randet avdomnade funktionen till självläkning.


Viktig kontroll och provtagning

Det är viktigt att varje patient – innan man påbörjar be­handlingen med ICI-metoden muskulär – genomgår en omfattande läkarkontroll med provtagning, så att in­te den behandlande läkaren misstar en smärta, som kan komma från exempelvis en tumör. Man måste vara klar över var­ifrån smärtan kommer, menar Gunnar Boström, inför in­tro­duktionen till andra läkare att tillämpa ICI-metoden mus­ku­lär.

  – Vi genomför årliga hälsokontroller av patienterna, för­klarar doktor Boström. Vi kan visa att det förkommer inga leverskador, inga njurskador, ingen påverkan på inälvorna, inga blodfetter eller blodsocker. Vi har diabetespatienter som inte har någon påverkan alls.


Genomgått alla instanser

Gemensamt för alla patienter som sökt sig till doktor Bo­ström för sin smärta och sina besvär, är att man inte fått nå­gon hjälp, trots att man genomgått alla instanser inom sjukvården. De har slutligen blivit rekommenderade av vänner och släktingar och sökt ICI-metoden muskulär som det sista ”halmstrået”. För merparten av patienterna har detta gett dem ökad livskvalitet med en vardag utan smärta och möjlighet att röra sig utan hinder.