Utdrag ur FASS

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Utdrag ur FASS

FASS - läkemedelsfakta från läkemedelsbranschen - är information till läkare och patienter. Läkemedelsverket har även det informativa uppgifter om gällande läkemedel. För att se vad som gäller behandlingen med Kenacort-T 40 mg/ml enligt ICI-metoden muskulär, kan man gå in på

www.fass.se eller www.lakemedelsverket.se


För att informera läkare som inte tidigare behandlat med ICI-metoden muskulär, kan man hänvisa till utdrag ur FASS eller Läkemedelsverkets produktinformation för Kenacort-T 40 mg/ml injektionsvätska, suspension. Tillverkare Bristol-Myers Squibb, med verksam substans: Triamcinolon, acetonid.


ICI-metoden muskulär är alltså behandling med intramuskulär injicering i glutealmuskulaturen (stora skinkmuskeln).


OBSERVERA att doktor Gunnar Boström bestämt avråder från injicering i leder. Lokal behandling leder till försvagning av vävnaderna.

ENDAST injicering i den stora skinkmuskeln rekommenderas och utföres av doktor Boström.


Doktor Boströms patienter genomgår årliga hälsokontroller och inga biverkningar har konstaterats under de mer än 30 år metoden har använts på tusentals patienter.


I förpackningen till Kenacort-T 40 mg/ml en ampull med 1 ml, finns en bipacksedel med information till användaren. Den senaste är ändrad
2018-07-19. Patientens kostnad för den ampullen är 76 kr och 10 öre!


Information till behandlande läkare


Läkemedelsverket  2013-06-03


PRODUKTRESUMÉ


1 LÄKEMEDLETS NAMN

Kenacort-T 40 mg/ml injektionsvätska, suspension


2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml innehåller triamcinolonacetonid 40 mg.


Hjälpämne: bensylalkohol 9,9 mg, natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension.


4 KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer

Tillstånd då antiinflammatorisk och immunosuppressiv effekt eftersträvas, såsom reumatoid artrit och dermatoser. Parenteral glukokortikoidterapi. Allergisk rinit, allergisk astma.


4.2 Dosering och administreringssätt

Kenacort-T 40 mg/ml injektionsvätska, suspension är enbart avsedd för intramuskulär och intraartikulär injektion.


Kenacort-T 40 mg/ml injektionsvätska, suspension är inte avsedd för intravenös, intraokulär, epidural eller intratekal injektion (se avsnitt 4.4).


Intramuskulärt

Injektionen ges djupt i glutealmuskulaturen och injektionsställena bör växlas. Subkutan eller intradermal administrering bör undvikas, då fettvävsatrofi kan uppstå.


Vuxna och barn över 12 år: Hösnuva och pollenastma: 40-100 mg. Om symtomen återkommer ges ytterligare en eller flera injektioner. Reumatoid artrit, dermatoser och andra sjukdomstillstånd: Initialt: ca 60 mg. Doseringen varieras inom gränserna 40-80 mg beroende på svar och duration. Vid fortsatt behandling kan 20 mg eller lägre dos vara tillräckligt.


Barn 6-12 år: Alla indikationer: 40 mg. Doseringen avpassas dock mera efter symtomens svårighetsgrad än efter kroppsvikt och ålder.


Vid underhållsterapi gäller för alla åldersgrupper: preparatet ges när symtomen återkommer och inte efter ett bestämt tidsschema. I allmänhet varar effekten av 1 ml Kenacort-T injektionsvätska 40 mg/ml 2-4 veckor. Högre singeldoser än 2,5 ml (100 mg) rekommenderas ej.


Vid övergång från peroral terapi ges den första injektionen samtidigt som den sista perorala dosen. Har tidigare höga perorala doser givits, kan i början en injektion var 14:e dag behövas för att bibehålla jämförbar steroideffekt