Stadgar

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Föreningens stadgar

antagna 7 juni 2013

Stadgar

för den ideella föreningen

Patientföreningen för smärtlindring

med hemort Skara, bildad den 7 juni 2013.

§1. Föreningens ändamål är att verka för att ICI-metoden, godkänd av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, tillämpad av doktor Gunnar Boström sedan 1981, med målsättning att den blir erkänd och kan fortsätta hjälpa människor med smärta och att den kan tillhandahållas till alla patienter inom primärvården över hela landet.


§2. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.


§3. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


§4. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.


§5. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.


§6. Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.


§7. Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnader för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.


§8. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


§9. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar med mera ska arkiveras.


§10. Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.


§11. Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådana fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


§12. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslut ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.


§13. Medlem

 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

 har rätt till information om föreningens angelägenhetero

 ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan

 har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

 ska betala medlemsavgiften senast det datum styrelsen beslutat samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.


§14. Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senaste en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


§15. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senaste fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


§16. Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud, Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.


§17. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§18. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i §8 och §9 avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det, ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser vad gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vi mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.


§19. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.


§20. Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1.Fastställande av röstlängd för mötet

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.Val av protokolljusterare och rösträknare

4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.Fastställande av föredragningslista

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

      7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-   

           /räkenskapsåret

      8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

      9. Fastställande av medlemsavgifter

    10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

          verksamhets-/räkenskapsåret

    11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

    12. Val av

          a) föreningens ordförande för en tid av två år

          b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

          c) 2 stycken suppleanter i styrelsen för en tid av två år

          d) revisorer för en tid av ett år

          I detta val får inte styrelsens ledamöter delta:

         e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till

         ordförande/sammankallande

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.


§21. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.


§22. Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet, Valberedningen sammanträder när ordföranden bestämmer och ska senast två veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar för sitt förslag.


§23. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och  styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


§24. Styrelsen består av ordföranden samt 8 ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden till och med kommande årsmöte.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden till och med kommande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.


§25. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

 verkställa av årsmötet fattade beslut

 planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

 ansvara för och förvalta föreningens medel

 tillställa revisorerna räkenskaper med mera enligt §23 och

 förbereda årsmöte


§26. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledmöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.


§27. Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.