Socialstyrelsen

Socialstyrelsens

svar

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Det är med stort intresse som Patientföreningen erfar det stöd hur Socialstyrelsens engagemang kan komma att påverka ICI-metodens fortsatta breddning inom vården. Vi kan vid efterfrågan bidra med vår erfarenhet och kunskap i kommande utveckling.


Doktor Gunnar Boström har gjort en sammanfattning av behandlingen ICI-metoden muskulär som använts sedan 1980-talet och som tillsändes av honom till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samt Läkartidningen i juni i år och även andra specialister. ICI-metoden har använts på patienter som Gunnar Boström kallar för restfall, det vill säga patienter med svåra besvär i form av smärtor på grund av ledbesvär, ryggbesvär, tenderniter och även på kroniska eksem bland annat psoriasis samt astma och kol och andra svåra tillstånd. Dessa patienters besvär har i flesta fall effektivt kunnat behandlas.


    Svar inkom nästan omgående från Socialstyrelsen tf chef för Nationella riktlinjer nr 2 där det gäller rörelseorganens sjukdomar: ""Vi ser på lite längre sikt behov av att göra en mera omfattande revidering av riktlinjerna, men har ännu inte tagit in det i verksamhetsplaneringen. Eventuellt kan ett sådant arbete inledas nästa år och det beslutas i så fall senare i höst."


    Med tanke på det stora patientklientelet som finns inom föreningen kommer doktor Boström att ta kontakt med Högskolan i Skövde för en eventuell ytterligare akademisk bedömning av behandlingen.


    Behandlingen bygger på 1000-tals patienters svåra besvär och borde kunna användas mer i till exempel kronikervården.

Nu kan ingen läkare skylla på att inte ICI-metoden muskulär är godkänd!

Socialstyrelsen har den 26 augusti 2016 äntligen kommit med ett konkret besked till en av våra medlemmar. Vi publicerar mailet i sin helhet från enhetschef Karin Palm. Där kan man klart och tydligt läsa:

" Det är Läkemedelsverket som ger godkännande när det gäller läkemedelsbehandling. Enligt ditt mejl nedan finns det redan ett sådant godkännande i det aktuella fallet, vilket bör innebära att det inte finns några principiella hinder för att en läkare kan erbjuda aktuell behandling. Detta är alltså en fråga mellan er som patienter och behandlande läkare."

Från: Palm, Karin <Karin.Palm@socialstyrelsen.se>

Datum: 26 augusti 2016 09:20

Ämne: SV: ICI-METODEN

Kopia: Registrator Kunskapsstyrning HS <Registrator-Kunskapsstyrning-HS@socialstyrelsen.se>


Hej,


Jag beklagar att du fått vänta på svar.


Socialstyrelsens nationella riktlinjer är, som jag berättat om tidigare, ett underlag för prioriteringar och fördelning av resurser inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst och riktar sig främst till beslutsfattare som arbetar med den typen av frågor. När vi tar fram nya nationella riktlinjer eller uppdaterar de befintliga, är det endast ett urval av frågor som blir belysta eller uppdateras. Dessa frågor väljs främst utifrån där hälso- och sjukvården bedömer att det finns störst vägledningsbehov.Riktlinjernas rekommendationer utgör vägledning för vårdgivare och är inte avgörande för om en läkare kan ge en viss behandlingsåtgärd eller inte till patienter  i enskilda fall. Det är alltid behandlande läkare som har ansvaret för att i det enskilda fallet – baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet – göra en bedömning av den individuella patientens behov så att denna får adekvat behandling.


Det är Läkemedelsverket som ger godkännande när det gäller läkemedelsbehandling. Enligt ditt mejl nedan finns det redan ett sådant godkännande i det aktuella fallet, vilket bör innebära att det inte finns några principiella hinder för att en läkare kan erbjuda aktuell behandling. Detta är alltså en fråga mellan er som patienter och behandlande läkare.


Så det jag föreslår är att ni som patienter, med stöd i den information som finns från Läkemedelsverket, fortsätter denna diskussion med behandlande läkare  om den vård ni söker. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer kommer i nuläget tyvärr inte kunna vara den väg jag tolkar att ni hoppats på angående ICI-metoden, och kan som myndighet inte heller tillföra något ytterligare i denna fråga.


Med vänlig hälsning


...................................................................................Karin Palm


Enhetschef


075-247 36 54


 


SOCIALSTYRELSEN


Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården


Nationella riktlinjer


106 30 Stockholm


Växel 075-247 30 00


www.socialstyrelsen.se


 


Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.