SBU - upprepad intramuskulär injektion med kortison för att behandla artos...

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Finns det evidens för att

ICI-metoden

är verksam mot artros?

SBUs - Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärderings - Upplysningstjänst har gjort en litteratursökning för att svara på frågan om det finns evidens (belägg, bevis för) att ICI-metoden "intermittent cortisone injection" (muskulär, red anm) är verksam mot artros och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).


Vad det gäller artros har man funnit att injektion med den typ av kortison som vi känner till för ICI-metoden - 1 ml Kenacort-T 40 mg/ml = triamcinolonacetonid - har gett effektiv smärtlindring i upp till 12 veckor för en och samma injektion.


Flera studier presenteras och man har använt andra typer av kortison och i högre doser vid injektion i muskulaturen. För lidandet KOL har man enligt de studier som finns redovisade, inte funnit samma goda resultat som för artros. Märk dock att man i dessa studier inte behandlat KOL enligt ICI-metoden, varför man inte kan bortse från att just ICI-metoden kan ha bättre effekt än annan typ av kortisonbehandling, som har använts i de publicerade studierna.


Här följer SBUs sammanfattning:

Om du har svårt att skriva ut den här pdf:en kan du som medlem rekvirera den från Patientföreningen för smärtlindrings sekretariat..

Maila namn och adress till:

maria.cidh@telia.com