KLINISK FORSKNING ICI-METODEN

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring




REDOGÖRELSE



KLINISK FORSKNING

1980-2015

ICI-metoden muskulär

(Intermittent Cortison Injection)




Gunnar Boström






Sammanfattning: doktor Gunnar Boström och ICI-metoden och           

”Övergången till ålderdomen”


Svensk läkarlegitimation erhöll jag februari 1955, varefter jag varit fullt sysselsatt i min läkarverksamhet utan avbrott och fortfarande med fulla mottagningsdagar fyra dagar i veckan.


  Alla mina patienter har i åratal passerat igenom den ordinarie sjukvårdsorganisationen med vårdcentraler - specialistläkare – sjukhus, ofta tidigare operationsfall med svåra kvarvarande smärttillstånd. Jag kallar dessa patienter för restfall, då de trots alla utredningar, medicinska behandlingar och operationer har kvarstående svår värk och andra besvär som plågsamma  hudförändringar, KOL och astma, som efter behandling enligt ICI-metoden har fått ett helt nytt liv. Det är också anmärkningsvärt att alla restfall som behandlas hos mig förvägras all medical service som rtg och lab, utan måste i nödvändiga utredningsfall bekosta detta själva. Många är äldre med dålig ekonomi -- vid misstänkta cancerfall skulle dock tveksamhet råda.


Bakgrund

Jag kallar mina patienter för "restfall" där ingen bryr sig. Sedan mitten av 80-talet gäller det tusentals patienter.  Mitt intresse för detta grundar sig på min uppväxt och på de lärare jag mötte i min ungdom, och på de lärare jag mötte på Karolinska, där jag fick arbete hos professor Ulf von Euler på fysiologen, specialist på kroppens hormonproduktion och som erhöll nobelpris 1970. Jag fick sköta hans musfarm och hjälpa till med extirpation av exempelvis försöksdjurens hypofys.


  Min fortsatta kontakt med den akademiska världen var att jag fick tjänstgöra som en extra amanuens hos professor Ture Petrén på anatomen, vilket gav mig mycket kunskap. Senare fick jag även ett extraarbete hos professor Herbert Olivercrona, där jag för en månatlig ersättning av 230 kronor, fick lägga en sensibilitetskarta före och efter varje hjärnoperation.


  De är lärare som jag särskilt kommer ihåg och vilkas kunskap och erfarenhet stämplat min verksamhet. Dessa lärare hade sin erfarenhet sedan 20-talet och fick arbeta med största respekt vad gäller infektioner, då det inte fanns antibiotika  --- speciellt vad gäller ledvävnad som blir ytterligt lätt infekterad. Punktion av en ledhåla får ej göras utan först efter tvätt. En grov nål skall först användas för att taga bort hudytan innan instick göres med annan nål --- detta göres icke nu.


  Under 50-talet utbildade jag mig till specialist i allmänmedicin - gyn.et obstetrik och fick provinsialtjänst i Vara, med ansvar för en befolkning på 10.000 invånare med jour natt som dag utom onsdagar, då granndistriktet var jour nattetid, medan jag hade ansvar för hans distrikt på torsdag natt.


Att jag speciellt intresserade mig för vad jag kallar "restfall" beror på min uppväxt. Min farfar byggde upp på 1800-talets slut Skrubba utanför Stockholm för "vanartade -- fattiga" barn och efter det straffanstalten Hall --- en anstalt som fortfarande är i bruk, medan min far blev en av cheferna på  straffarbetsanstalten på slottet på Svartsjö -- landets då största straffarbetsanstalt.

  På 30-talet övergick han sedan att bygga upp s.k. "Torkar" för att taga hand om alkoholiserade patienter --- verkligen" restfall" i samhället.

Eftersom min mor dog när jag var 3 år och min far gifte om sig med en missbrukare, var det de intagna som formade min livsåskådning samtidigt som i de politiska strömningarna efter kriget blev det de kinesiska barfotaläkarna som fick min beundran. De följde Maos trupper ständigt. Med små tekniska tillgångar och stort kliniskt kunnande följde de troget hans trupper och gav möjlighet till hans framgångar.


  Jag fick i min ungdom ett medvetande om samhällets baksida, som inte mina kamrater och blivande kolleger hade och som sedan präglat hela mitt liv och jag har oftast i mitt arbete blivit en s.k. "ensamvarg".


  1981 började jag och min hustru ett intensivt arbete bakom den s.k. järnridån --- först i Polen och i den s.k. dödens triangel, där många barn blev svårt handikappade pga alla föroreningar. Ett modernt barnhem byggdes och 100-tals lastbilstransporter med förnödenheter fraktades dit. Vi arbetade helt opolitiskt och förlänades av påven med guldmedalj och 1988 besöktes mitt hem av kardinal Glemp med ett antal katolska biskopar som tackade Skaraborgshjälpen för alla insatser. Även polska regeringen tackade genom sin generalkonsul i Sverige.


  I mitt arbete bakom järnridån var förutsättningen att jag ej hade datorkunskap eller kunde använda internet. Samtidigt började jag min kliniska forskning vad jag kallar "restfall" på min mottagning och utvecklade den, vi nu kallar ICI-metoden muskulär. Den bygger på den kunskap jag fick från professorerna von Euler och Ture Petrén på Karolinska Institutet i Stockholm.


  Professor von Eulers uppfattning var att hypofysen styr alla hormoner och dessa produceras i de så kallade endokrina körtlarna utan utförselgång. För att få effekt av denna produktion, bör den förmedlas via blodet. De bästa blodreservoarer har vi i de stora sätesmusklerna.


  Det hormon som påverkar vårt rörelsesystem är kortison och som använts medicinskt sedan början av 1950-talet. Jag har följt den behandling som varit gängse med tablettintag, inhalationer, lavemang och lokalt på hud och även lokalt i leder och senor. Denna behandling har i många fall givit biverkningar, som kan undvikas genom att man istället - genom ICI-metoden muskulär - i små doser och regelbundet, injicerar i den stora sätesmuskelns bloddepå.  Cortison uppfattar jag som ett mycket potent hormon, som lokalt kan skada vävnaderna. Då jag själv upplevt tuberkulosfall med svåra blödningar i lungorna ordinerar jag inte  inhalationer med cortison, då jag är orolig för skada på lungvävnaden.

Då min kompetens ej bygger på datorstudier utan på egen klinisk erfarenhet av behandling av multipla artroser i olika ledgångar och svåra ryggproblem som jag behandlat med ICI-metoden under tiden 1980-2015 av tusentals patienter vid över 100.000 behandlingstillfällen.   


  Under 1980-talet preciserades ICI-metoden genom kliniska försök till att använda depåpreparat Kenacort-T 40 g/ml intramuskulärt. Ofta tillräckligt med en injektion varannan till var tredje månad.


Klinisk forskning Intermittent cortisonbehandling

i Injektionsform – ICI-metoden

Hormonspelet i kroppen bestämmer vår utveckling till vuxet liv – leder oss i vår fortplantning och åldrandet till livets slut. Med åldrandet deklinerar rörelseapparaten, som i alla tider varit förutsättningen för att överleva.

När hormonresurserna börjar avtaga glider vi in i en s.k. övergångsålder som det kvinnliga släktet brukar erkänna mer än det manliga, vars erkännande brukar accepteras först då ytterligare 10 år förflutit. Successivt och obönhörligt förlorar kroppen sin rörlighet – den stelnar till och då musklerna ej får sin dagliga träning minskar dess kraft.


  Rörligheten i kroppen förutsätter alla de leder som finns överallt, även i ryggraden som är utrustad med en mängd småleder. Alla leder är fyllda av ledvätska som utgör glidmedel och som är viktig för ledens funktion och runt leden en kapsel som håller ledvätskan på plats. Ledkapseln förstärks med bindväv, som med tiden förkalkas och kan minska ledens rörlighet.


  Min hypotes är att när åldrandet sätter in, har hormontrycket börjat minska -¬ vätskan i lederna har börjat torka ut och ledernas rörlighet avtar. När musklerna försöker påverka lederna känner vi smärta. Kan inte musklerna använda sin kraft, minskar muskelvolymen och den åldrande människan inaktiveras.


  Att behålla sin rörelseapparat i största möjliga utsträckning är nog det väsentligaste för en åldrande människa. Man skall så länge som möjligt försöka klara sig utan tekniska hjälpmedel –  korsetter för ryggen – käppar och kryckor, om dessa inte ordineras. Varje liten muskel har givits oss för att användas. Använd din rörelseapparat varje dag och börjar du bli stel, träna upp till smärtgränsen.

  Men det kommer en dag, då smärtan tar överhand, och du blir sittande och kanske t o m liggande, och då måste du ha hjälp. Och det finns hjälp.


  De leder som användes mest med rörelse eller belastning är olika, speciellt vad gäller olika yrken. Som provinsialläkare i början på 60-talet märkte jag besvären från nackregionen hos sömmerskorna anställda på ortens syfabrik. Huvudet placerat framåtlutat och ständiga exakta sidovridningar i halsryggen. År efter år i samma rörelsemönster, gav förändringar i de små lederna i halsryggen och utvecklade vad jag då kallade ”sömmerskenackar”.


  Varje yrke ger sin stämpel på individens rörelseapparat. Eftersom jag själv inte lärde mig datorns välsignelser och skrev dagligen många timmar, fick jag en ful artros i höger tummes basled, som de sista 20 åren tvingat mig till regelbundna behandlingar enligt ICI-metoden. Såväl jag som min hustru har själva behandlat oss utan några biverkningar i mer än 20 år enligt ICI-metoden.


  När man blir gammal, lär man sig automatiskt att avlasta sin rörelseapparat på olika sätt. Ofta såg man, speciellt förr, då det inte fanns tillgång till ortopediska hjälpmedel, att de gamla gick med händerna på ryggen och höll ihop armarna till ett fast band som lades i veka ryggen. Säkert är att detta gjordes för att minska rörelserna i de små artroslederna i ryggkonstruktionen.


   I ålderdomen avlastar man automatiskt sjuka leder och belastar andra och får ofta ett vridande moment i gången. Inaktiviteten kommer lätt smygande, och man får successivt en atrofi av de muskelgrupper som inte utnyttjas.


  Från medicinskt håll tillråds träning och åter träning, men träning i det smärttillstånd som utvecklats, hämmar denna aktivitet, och annan behandling är nödvändig för att få behålla mening och glädje av livet. Situationen kan vara så svår att yngre patienter som står på ICI - metoden ser på mig helt allvarligt och önskar att deras liv skall sluta före mitt, då ingen vill giva dem den behandling som jag nyttjat med god effekt i 35 år.


  Behandlingen består i intramuskulära cortisoninjektioner, som ges i gluteusregionen med stor muskelmassa och god cirkulation för att få maximal depoteffekt och med bestämda intervall. I de flesta fall blir det lagom med 2 till 3 månaders intervall. Det preparat vi använder är Kenacort –T 40 mg per ml. 1 ml per behandlingstillfälle. Detta preparat är mycket verksamt. Man startar med en noggrann hälsokontroll, som följs upp med 1 års mellanrum.


  Själva medlet måste ha en utomordentlig depotverkan med bromseffekt, som ger kroppen dagligen det minimum av cortison som behövs. Effekten sätter in ofta efter bara några timmar, vilket man har en stor nytta av vid t.ex. astmaanfall.

Kenacort–T är ett mycket effektivt preparat, men jag måste få både tid och hjälp att vetenskapligt redogöra för dess effekt. Jag har många tusen patienter som haft en otrolig nytta och upplevt ren livsglädje  p g a behandling med Kenacort-T.


  Själv lärde jag mig att använda medlet på en dödssjuk gammal bonde med svår astma och ledbesvär. Hans 35-årige son, med samma diagnos, dog plötsligt i ett astmaanfall hemma i trädgården. Fadern tvingades sälja sina djur och sin gård. Han hade artroser efter sitt hårda bondeliv och svår astma. Han hade legat inne på lasarettet och inte fått någon effektiv hjälp.

  Jag satte genast in Kenacort–T och dagen efter ringde han och tyckte att han upplevt som ett trollslag.  Både besvär av sin andning och de svåra ledbesvären hade avtagit betydligt – sömnen återkom, och efter ett par år köpte han tillbaka gården vid 70 års ålder. Denna patient behandlades med Kenacort–T av mig, trots 20 mils avstånd från september l980 till 22/6 -05 då han var 94 år, enligt ICI-metoden var 6:e till 8:e vecka. Han menade på fullt allvar och ärligt att han tack vare sprutorna, fått en tilläggstid av livet på 20 år, vilket jag också är fullt övertygad om.


  De ledproblem som artroserna ger påverkar kroppen såväl natt som dag – Du har svårighet att komma in i din bil och måste kanske ha särskilt stöd i bilsitsen. Jag måste också alltid ligga på vänster sida och ha visst läge natt efter natt. När jag nu tänker efter är det ofta artrosfall som kan vara anledning till liggsår. När man ordinerar cortison per os, ger man enligt min uppfattning alltför höga doser med risk för urkalkning av skelettet.


  Då man vid min behandling med ett så effektivt depotpreparat som Kenacort-T ger 40 mg/ ml, 1 ml vid varje behandlingstillfälle, varannan till var tredje månad, ser man inga biverkningar, men jag kompletterar till kvinnliga patienter även en tablett med kalk och D-vitamin varje dag.


  Jag har ofta funnit, att det i eksemfall utvecklats en överkänslighet i huden för cortisonet när det ges under längre tid i t.ex. salvor.  I dessa fall får man ofta snabb förbättring eller läkning  med Kenacort-T i injektion intramuskulärt med intervall på 2 – 3 månader. Samma effekt når man vid svåra astmatiska anfall och KOL. Då och då kommer det dylika svåra fall, t o m direkt från sjukhuset för att få Kenacort-T och det ger då en långvarig lugn period. Patienten erhåller därefter ett förslag om behandling enligt ICI- metoden, som ger totalt betydligt mindre cortisonmängd per tidsenhet än cortisongiva per os, då vi aldrig överstiger 1 mg per dygn vid behandling enligt ICI-metoden.

Patienter med svår psoriasis medför även svåra ledbesvär som snabbt viker på behandling enligt ICI-metoden.


  Så återkommer jag till rörelseapparaten och vill hänvisa till en artikel i Läkartidningen nr 24-25, 2009  en klinisk översikt av professorerna Ewa Roos, Stefan Lohmander: ”Unga patienter – gamla knän”.  Knäbesvär i medelåldern är ofta artros. Sammanfattningsvis i deras artikel rör det sig om cirka 10.000 patienter som i åldern 52–60 år har genomgått  artroskopisk kirurgi  i Sverige årligen och man finner vid deras genomgång  att denna behandling icke ger någon effekt. Det behövs enligt artikeln ökad kunskap om andra behandlingsalternativ. Den erfarenhet som är beprövad räcker inte. Jag har många patienter i denna åldersgrupp både yngre, men mest äldre som har en stor hjälp av mitt behandlingsschema, och haft det i många år. Även äldre patienter där proteser planerats och som avstått operation, och nu behandlas med ICI-metoden med mycket gott resultat. 


  Det förvånar mig mycket att en del läkare skrämmer och på allt sätt motverkar min behandling. Patienter har talat om för mig att kolleger sagt att kroppen blir som glas, och att armarna blir genomskinliga av dessa injektioner. Jag följer noga alla patienterna, och alla injektioner sker på min mottagning och hälsokontroller sker varje år och det rör sig om mer än 10 000 patienter sedan mitten av 80-talet. Jag har gjort ett sammandrag av de patienter som 2012 gick på behandling på min klinik.


   I Karolinska institutets 200-års jubileumsskrift 1810–2010 finner man följande faktiska uppgifter. Artros är ett icke-inflammatoriskt tillstånd som drabbar våra leder och är den vanligaste ledsjukdomen och drabbar större delen av befolkningen från 50 års ålder och uppåt. Den orsakar en tredjedel av all ohälsa och sjukfrånvaro i Sverige, och enligt uppgifter orsakas samhället kostnader på 7 miljarder kronor och sjukförsäkringssystemet 1,4 miljarder.

Med ICI-behandlingen har många patienter kunnat återgå till sina arbeten och en del sjukpensionärer har på nytt fått ett normalt liv.


  Vidare finns enligt jubileumsskriften ingen sjukdomsmodifierad behandling för artros, vilket jag anser mig ha kunnat ge sedan 35 år - enligt ICI-metoden och inte funnit några biverkningar. Läkarna behandlar i stället med höga doser cortison per os, något som jag anser hejdar den egna cortisonproduktionen. I de flesta fall har jag bytt ut denna behandling då den inte gett nödvändig effekt och ersatt den med ICI-metoden och då fått ett utmärkt resultat och begynnande Cushingsyndrom har avklingat.


  Cortisonet produceras av kroppen i binjurarna i lämplig mängd fram till övergångsåldern mot ålderdomen, då produktionen successivt avtar. Vid behandling med cortisontillskott, är det emellertid synnerligen viktigt att man i största möjliga grad ej stör denna egenproduktion. Långvarig tablettbehandling som ges i fallande doser en längre tid blir totalt sett stora doser och påverkar negativt egenproduktionen.

  Likaså skall man vara medveten om att lokal långvarig behandling av en vävnad försvagar den:

Hud som får regelbunden cortisonsalvebehandling tunnas ut.

Leder som får upprepade cortisoninjektioner försvagas.

Tarmslemhinna som utsätts för upprepade cortisonlavemang tunnas ut.


  Dessa mina erfarenheter grundar sig inte på vetenskapliga undersökningar – experiment – utan på klinisk erfarenhet sedan cortisonet kom ut i kliniskt bruk i Sverige på 50-talet.

Kroppen har en egenproduktion av cortison med 20 – 30 mg per dygn, men vid olyckor eller andra påfrestningar kan produktionen öka momentant t.o.m. mer än 10-dubblas.  All hormonproduktion minskas successivt vid åldrandet och ålderdomen präglas av bristerna.


  Artros i en led beror i regel på ålders- och förslitningsskador, men som det nu är   koncentrerar sig läkarna oftast till en början på en led, men så småningom kommer också signaler från andra leder. Med ICI–metoden får man alla leder behandlade. Det gäller också ryggar, framför allt hals- och ländryggar där mindre ledgångar också är artrosfall, som blir hjälpta med ICI–metoden, liksom besvär föranledda av svullnader kring nervrötterna.


  Samtliga mina patienter har passerat allmän sjukvård och inte blivit tillräckligt hjälpta, och det skulle vara av mycket stort värde samhällsekonomiskt att göra en beräkning av samhällets och patienternas kostnad före behandlingen med ICI-metoden och efter. Det gäller då också andra kostnader och värdet av att åter få arbeta:

Produktionsbortfall i samband med frånvaro från arbetet.

Omplaceringskostnader om så kan erbjudas.

Omskolning till annat arbete.


  För samhället och även för patienterna gäller det minskade medicinkostnader och det kan vara betydande belopp och för patienten minskad organbelastning --- belastning på levern och eventuella biverkningar.


  Kostnaden för att behandlas med ICI-metoden, får mina patienter taga själva, då ingen av dem är tecknad hos mig då jag har avstått min teckningsrätt pga min ålder och tvingande jourtjänst.

  Kostnaden för varje patient borde som skolpengen följa vederbörande individ. Behandlingen gäller ofta äldre patienter som själva har mycket små penningmedel. I den nya organisationen förvägras dessa patienter även ofta kostnader som t ex röntgenundersökningar för att inte belasta vederbörande vårdinrättning ekonomiskt.


  För mig upprörande är att det uppgives att medicinsk behandling mot artrossjukdomen ej finnes utan i svåra fall måste man tillgripa ortopediska operationer. Många av dessa svåra fall kommer till min klinik och blir hjälpta till ett nytt liv med den enkla behandling som ICI-metoden utgör.


  Vidare upprörande är att artrossjukdomen drabbar c:a 50% av normalbefolkningen som är 50 år och troligen 80% som är 80 år och artrosvärk minskar patienternas rörlighet och många blir sängbundna med alla de problem som följer, hygienmässigt och matmässigt.


  En utredning av professor Yngve Gustavsson vid Umeå universitet meddelar det svenska samhället att 15,000 patienter i kronikervård i Sverige svälter ihjäl! En annan metod i livets slutskede måste absolut komma till stånd. Den metod måste innebära att man måste på alla sätt spara och stimulera patienternas rörelseförmåga vilket man åstadkommer med ICI-metoden.


Innan jag fyllde 80 års gjorde jag sjukresor till dessa patienter som då kunde vistas hemma och slippa blöjor och kalsonger som nu nyttjas i vården, mycket p.g.a. personalbrist. En åldrad make eller maka kunde laga maten hemma och inget annat kan så stimulera aptiten.


Genom ICI-metoden slocknar också värken så mycket att man inte i sitt slutskede behöver drogas med morfin och annat smärtstillande medel -- lugnande -- antidepressiva medel -- sömnmedel m.m. som belastar de inre organen.

 

Här ett urval av patientöden   

som samtliga har passerat allmän sjukvård:


Astma

Claes         född 1937                                    Behandlingstid:       1984 –  tills vidare

F.d chef  med mycket administrativt arbete och problemlösningar. Patienten hade en mycket svår astma och varit för utredning och behandling på sjukhus men ej fått någon effektiv hjälp. Han hade upprepade astmaanfall ibland 1 till 2 ggr i veckan speciellt svårt nattetid – han hade mycket svår hosta och fick dödsångest. Dagen efter trött – den medicin han fått mot allergi samt Bricanyl hjälpte icke. Efter insättning av regelbundna injektioner enligt ICI-metoden och Ventoline har han ej haft ett enda astmaanfall sedan1984 och är överlycklig och i mycket god kondition.

Patienten har således under 31 år haft regelbunden behandling med ICI-metoden och varit helt besvärsfri.


Jonas född 1948    Behandlingstid: 2012 - tills vidare

Mycket besvärlig astma under många år och har vid lungundersökning hårda rassel antagligen bronchiektasier. Han behandlas med antibiotika varefter ICI-metoden insättes. Han har upprepade gånger under 10 år fått föras med ambulans till sjukhus pga akuta astmaanfall. Efter insättning av ICI-metoden har han varit helt besvärsfri och ej behövt använda några andra astmamediciner.


Hans född 1948  Behandlingstid: 2013 - tills vidare

Patienten söker för mycket svåra andningsbesvär och är närmast sängbunden av sina besvär. Dessutom lider han av svår neuritsmärta i vänster arm sedan 2006. Ordinerad Metadon 15 mg 3ggr/dag, Lyrica 300 mg, Saroten 50 mg till natten. På grund av sina lungbesvär Zymbicort och Bricanyl. Vid undersökning kan man knappast höra några lungljud och han är i mycket dåligt skick. Han har varit upprepade gånger på lungkliniken och går hos smärtläkare för sin neurit. Hans hustru har tidigare varit på min mottagning för behandling av knäledsartros och blivit besvärsfri efter behandling enligt ICI-metoden och vädjar att få till stånd en bättring både vad det gäller makens lungor och hans svåra neuritsmärtor. Med viss tvekan inleder jag behandling med ICI - med Kenacort-T 40 mg/ml intramuskulärt och nästa morgon ringer jag hem till patienten, som själv svarar. "Nu kan jag ANDAS!" hör jag en lycklig röst säga.

  Efter 1 vecka återkommer patienten på telefon med förfrågan om att få resa till Grekland då han känt sig som i ett fängelse. Han meddelar att han varit ute och även gått i en backe och känner sig återställd och lycklig. Jag ber honom lugna sig och ger honom en tid om en månad för en ny injektion, varefter han får tillstånd att åka till sitt älskade Grekland. När han sedan återkommer för nästa injektion har jag nog aldrig i mitt långa läkarliv sett en sådan lycklig person som fått ett nytt liv.



Som ett kuriosum skulle jag vilja berätta om en medelålders kvinna som sökte mig då hon var nerstämd för att maken dött i ett astmaanfall. Maken - en medelålders man - hade ej haft möjlighet att nå jourhavande vid sitt astmaanfall och hänvisats till ett lasarett med avstånd på 3 mil. Han fick då på fredagskvällen sedvanlig astmabehandling och sedan åka hem.

När redan nästa dag, lördagmorgon fick han ett nytt svårt astmaanfall och fortfarande ingen jourhavande på orten, åkte hon så snabbt som möjligt åter till lasarettet, medan maken dog i bilen. Hon sa till mig, "Tänk om jag varit gift med en ko, då hade jag fått hjälp av en veterinär som jag känner." Då jag vet att en patient som erhåller Kenacort-T 40 mg/ml - 1 ml intramuskulärt - ej återfår något astmaanfall inom 1 till 2 månader, borde man överväga om inte astmabehandling - åtminstone i glesbygd - borde kompletteras med en intramuskulär depotkortisoninjektion.


Rörelseorganens sjukdomar

Ewa född 1949 Behandlingstid: 2013 - tills vidare

Söker för svår ryggvärk - artros - kotkompression - dessutom knäledsartros, höger knäled. Enligt uppgift trasig menisk och opererad höger knäled i Halmstad år 2009, varvid patienten fick insatt en protes. Patienten har svår värk vid gång, ryggsmärtor och knäledsvärk. ICI-metod insättes och patienten blir plötsligt smärtfri "Fantastiskt!" Hon har sedan stått på injektioner med 2 månaders mellanrum. Är fortsatt smärtfri.


Niklas född 1965 Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Svårt smärttillstånd sedan år 2000 i nacke och armbågar. Sökt smärtläkare i Falköping och vårdcentraler. Vid röntgen, ryggartros och spondylos 5-6:e halsryggkotan, men även artros i ländryggen. Ordinerad ett otal olika värktabletter utan reell effekt.

27/8 2014 insättes ICI-metoden och redan den 24/9 2014 en reell förbättring.

10/11 2014 nästa injektion och "jättelycklig".

18/12 2014 nästa injektion varvid patienten uppger att tenderniterna i armbågarna är helt borta och finner att behandlingen har gett otrolig effekt. Han får fortsätta behandlingen med regelbundna intervall och vid fortsatt kontroll 23/4 2015 fortfarande helt besvärsfri.


Bengt född 1957 Behandlingstid: 2001 - tills vidare

Patienten har haft svåra led- och ryggbesvär sedan 1999 och behandlats på Reumatologen under diagnos myalgia M.79 och spondylarterit M.13. Patienten har varit sjukskriven långa perioder och behandlats enligt gängse metod. Han har svåra handledsbesvär, man misstänker ibland Morbus Bechterew. Då han har fortsatt svåra besvär insättes 2001 på min mottagning ICI-metoden som fortfarande ger honom lindring. Från Reumatologen har erbjudits cellgifter, vilka han ej vågat testa. Patienten har under behandlingen med ICI kunnat vara delvis arbetsför.


Lasse född 1940 Behandlingstid: 2013 - tills vidare

Lantbrukare med multipla artroser sedan cirka 10 år med upprepade operationer. Han har haft besvär av artrossjukdomen i så gott som samtliga leder och sjukvårdsorganisationen har mött med upprepade operativa ingrepp enligt följande:

10 stycken fingerleder med injektioner,

opererad halsrygg

inopererade proteser i båda knälederna

opererad höger fotled 3 gånger med spikinläggning

- infekterad och till sist även

opererad höger höftled, också den infekterad.

Står sedan 4 år på ständigt antibiotikaskydd, Heracillin 500 mg x 4 dagligen,

Artrotec 2 x 50 mg och Oxycontin 2 x 10 mg, Oxynorm 5 mg vid behov, Prednisolon 2,5 mg 1 tablett dagligen, Fosamax veckotablett, Omeprasol 20 mg 1 kapsel, Trombyl 75 mg 1 tablett, Seloken 25 mg 1 talbett, Kalitabs 500 mg 1 tablett.

Operationen höger höft, problematisk, då höftleden blev infekterad och det finns ingen ledfunktion kvar. Högerbenet ligger strak i handikappstolen på grund av detta. Trots all medicinering är patienten kraftigt smärtpåverkad och deprimerad. Artrossmärtor har han dessutom i båda axellederna. Sjukgymnastik är ordinerad, men svår att fullfölja på grund av de dåliga ledfunktionerna. ICI-metoden insätter den 21/8 2013 och redan vid nästa kontroll 9/10 2013 har han kunnat sätta ut en rad av smärtstillande mediciner och axellederna börjar fungera. ICI-metoden kompletteras den 9/4 2014 med Neurobion-injektioner intramuskulärt.

  Och vid senaste kontroll har patienten 22/4 2015 är det med stor glädje man kan finna att patienten har återfått sin psykiska kraft. Han har nu stått på Heracillin i 4 år och man beräknar att han totalt ska ha penicillinet under 10 år.

  Han beklagar att han ej från början fått behandling enligt ICI-metoden då han märkt en avsevärd förbättring av artrosbesvären från axlarna och minskade smärtor från de opererade lederna.


Nils Johan      född 1930                        Behandlingstid:  2002  –  tills vidare

Jordbrukare, industriledare med stor rörlighet och energi och som älskar tennisspel som han måst sluta med. Patient på min mottagningsedan1985. 1998 rem. till ortopedkliniken KSS för svåra besvär höger knäled. Dessutom hade patienten värk i halsryggen och i fingerleder av artrostyp.

  Vid undersökning --- rtg 7/3 -06 av höger knäled ”mycket grav medial gonartros med total broskförlust och ökad subchondral scleros.”Rekommenderad av ortopedkliniken inläggning av proteser båda knälederna. --- Då jag sett så bra resultat av ICI- metoden och att han hade artrosbesvär i andra leder och halsryggbesvär med artrosinslag rekommenderade jag honom behandling enligt ICI – metoden.

  Behandling med Kenacort-T hade tidigare givits periodvis då han hade svåra besvär, men efter 2005 insattes ICI-metoden fullt ut med regelbunden behandling och patienten förbättrades avsevärt och han kunde börja spela tennis igen och tillhör eliten i stadens seniortennis --- före jul i tennisturneringen spelade han 2 ½ timme i följd och dessutom kunde han sköta sitt arbete. 


Gunnar      Född  1929                               Behandlingstid:    1995   –  tills vidare

Lantbrukare som vid 70 års ålder drabbades av svåra besvär av värk i ländrygg och begynnande artros i höger höftled. En artros i basleden höger tumme hindrade handskrivning. ICI-metoden insattes och efter c:a 2 månader fick han tillbaka sin skrivförmåga. Värken från rygg och höft som tidigare tvingat honom att använda käpp även vid kortare promenader och givit honom värk nattetid klingade av och käppen blev onödig.

  Fortsatt arbete och träning samt regelbunden behandlig enligt ICI-metoden gör att han fortfarande efter 30 års behandling har sin skrivförmåga kvar och varje sommar kan han också träna med fjällvandring. 

                                                                                                                                   

Claes  född 1948  Behandlingstid:       2006  – tills vidare 

Företagsledare med 15 anställda, företagets inriktning tung industri vilket medför ett stort engagemang från hans sida att deltaga i förändring, produktionsutveckling, produktionsstörningar etc vara alert och behjälplig att lösa problem (ofta in mellan maskiner, upp för stegar etc) 

  År 2004 blev han varse att hans knän protesterade högljutt emellanåt, intensiv momentan smärta, tilltog och även nattsömnen drabbades.  Värk och smärta tilltog fick kvittera ut kryckor, fick nu tänka på varenda steg han tog .

  Efter besök på företagshälsovården och därefter röntgen konstateras artros i knä och han fick den föga uppmuntrande beskedet –acceptera smärtan och vänj dig vid den. Typ alvedon är ok för värken, men den momentana smärtan fanns ju kvar. Han började ställa in sig på att karriären som företagsledare i den form han dittills agerat i var på upphällningen.

Citat ur skrivelse från patienten:

  ”Fick kontakt (år 2006) med Dr Gunnar Boström som accepterade mig som patient och behandlingen med Kenacort-T – 40mg/ml, 1 ml, utvärdering efter 3 månader.  Tre veckor efter första behandlingen kunde jag lägga kryckorna åt sidan. Har inte använt dem sen dess. Får nu behandling var 3: e månad, helt suveränt! När perioden börjar gå mot sitt slut gör sig atrosen lite påmind, men helt hanterbar.

  I och med denna behandling har jag fått tillbaks livskvaliteten, spela golf, ta promenad, gå in och ur bilen utan fundera på hur ont skall det göra denna gång, slippa vakna på natten med känslan att någon dragit en kniv i knäet, för att sen vakna utsövd till att utföra ett arbete som i normaltillståndet kräver en god närvaro!

  Psykisk påverkan: Med dålig sömn, värk och smärta är det svårt att ”vara sig själv” lättirriterad, gick ”loss” alldeles för fort mao gränsen till otrevlig, det mesta ändrade sig till det bättre tack vare behandlingen. Idag har jag fortfarande företaget och mina anställda kvar.

 

Bengt          född  1943                                  Behandlingstid:     2002  –   tills vidare

Patienten arbetat med reparation av lastbilar har de sista 10 åren haft stora svårigheter med ryggsmärtor --- sökt ett flertal  gånger på sjukhus och naprapat men ej blivit hjälpt. Han utreds av mig med rtg av ländrygg och datortomografi av ländryggen och det kan konstateras att han har artros i ländryggen  varför han omgående behandlas med ICI – metoden. Han är mycket nöjd och kan fortfarande arbeta,  men måste taga regelbundna injektioner med 2 månaders  intervall.


Bengt – Åke        född  1944                        Behandlingstid      2008  –   tills vidare 

Patienten drabbades 2006 av svår muskelvärk och stelhet.

2006   20/11 utreddes han på sjukhus och diagnosen: Polymyalgia rheumatica ställdes  och patienten ställdes på 30 mg prednisolon dagligen och därefter nedtrappning på cortisonet till den 23/4 2007 men fortfarande besvär efter 5 månaders behandling och står då på 10 mg dagligen.

  2008  4/2  står patienten på 2,5 mg dagligen men har nu rätt svåra besvär av värk och stelhet i lårmuskulaturen varför dosen på nytt ökas till 15 mg dagligen. 2008 13/3 söker patienten min mottagning på grund av fortsatta besvär av muskelvärk och allmän stelhet.

  Totalmängden cortison under hans behandlingstid anser jag väldigt hög och prednisolon utsättes varefter han behandlas enligt ICI-metoden och vid kontroll på mottagningen 2008 26/3  är patienten helt besvärsfri.

  Sedan dess behandlas han enligt ICI – metoden med för honom 40 mg depotcortison 1 ml med 2 månaders intervall --- helt besvärsfri.

  Han är en av de många patienter som uppger att de inte klarar sitt liv utan ICI – metoden.


Emil född 1976 Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Söker för svåra ryggbesvär, opererad för diskbråck, stelopererad rygg för 2,5 år sedan. Svår restvärk, äter morfin, alvedon, stesolid. ICI-metoden insättes med intervall på 6 veckor. Vid kontroll 15/12 -14, smärtorna är borta och behöver ingen morfin. Ny kontroll 4/12 - 15, patienten arbetar och behöver nu ej ens alvedon.


Kjell född 1947  Behandlingstid: 2002 - tills vidare

Knäledsartros, mycket uttalad artros i båda knälederna. Krupit i skorstenar för att svetsa skarvarna inifrån. Arbetat i cirka 40 år och 2002 insättes ICI-metoden och han blir förtidspensionerad. Senaste behandlingen 22/4 -15 och går nu med käpp och har ingen värk.


Anders född 1957  Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Patienten söker 24/3 -14 med knäledsartros, vänster knäled. ICI-metoden insättes. Vid kontroll den 8/7 -14 har smärtorna avklingat och säger sig ha annan livskvalitet. Senaste behandlingen 29/4 -15 och patienten är nu besvärsfri.


Margareta född 1943Behandlingstid: 2013 - tills vidare

Patienten söker 8/5 -13 för artros båda höftlederna. För 1 år sedan fått injektioner med kortison i båda höftlederna. Har svår värk och även artros i vänster knäled. ICI-metoden insättes. Vid kontroll 6/8 -13 betydligt förbättrad. Anger vid injektion den 25/3 -14 att hon känner sig helt bra. Vid senaste behandlingstillfället 28/4 -15 kan konstatera en begynnande artros även i höger fotled, men värken i höftlederna och i vänster knäled har avklingat.


Börje född 1943   Behandlingstid: 2003 - tills vidare

Patienten söker 14/7 -03, artros höger axel. ICI-metoden insättes. Besvären från axel avklingat men 12/2 -15 begynnande artros även i vänster höft. Då intervallen varit 3 månader, minskas de till 1 månads mellanrum. Vid senaste behandlingstillfället 12/3 -15 är patienten smärtfri.


Inger född 1943  Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Patient med svår värk i 25 år speciellt i ländryggen samt artros i vänster knäled och höger höftled. Utredd på Carlanderska sjukhuset i Göteborg. ICI-metoden insättes den 23/10 -14 med intervall på 6 veckor. 20/1 -15 har värken till stor del avklinga, men fortsatt ICI-behandling med senaste kontroll 28/4 -15.


Maj-Britt född 1949  Behandlingstid: 2009 - tills vidare

Patienten söker 23/11 -09. Vid undersökning finner man en ful tumledsartros som patienten haft sedan 23 års ålder och prövat "alla smärtstillande läkemedel". Även besvär från vänster handled, vilket gjorde att patienten hade långa sjukskrivningsperioder. Patienten hade även svår artros i höger stortåled under sista året.

  Sammanfattningsvis har patienten i samband med ICI-behandlingen "ingen värk", gör "vad som helst" utan att få svullnad eller värk i sina leder. Senaste behandlingstillfället 28/4 -15.


Marianne född 1948 Behandlingstid: 2011- tills vidare

Söker 28/11 - 00 artros höger armbåge sedan 1,5 år. Rörelseinskränkning. Arbetsskada, bör omplaceras. 27/10 -08 värk höger axel av artrostyp. 14/11 - 11 även artros i basleden vänster tumme.

  ICI-metoden insättes 2011, 18/1 -12 är patienten förbättrad och haft regelbundna injektioner med senaste injektion den 21/1 -15.


Bengt född 1940  Behandlingstid: 2015 - tills vidare

Patienten har sedan ett år värk och stelhet i vänster axel, och söker mottagningen 150205. Typisk artros. Röntgen bekräftar diagnosen, och ICI-metoden insättes.

150311  ny injektion.

150427  kan konstateras att tillståndet förbättrats avsevärt, och rörelsen återkommit  utan smärta, men måste fortsätta med ICI-metoden.


Åke född 1944 Behandlingstid 2012 - tills vidare

Patienten söker 121211  p g a tilltagande svår värk i höger axel, vilket begränsar hans arbete som jordbrukare sedan ett år. ICI-metoden insättes och redan 130213 är axeln mycket förbättrad.

130415 återbesök. Betydligt förbättrad  då rörelserna återkommit.

131015 kommer för ny injektion, och axeln är nu helt bra, och pat har inga besvär i sitt jordbruksarbete, men har vissa besvär av artrostyp i halsryggen på höger sida, och vill fortsätta med ICI-metoden.

150427  återkommer pat för ny injektion, men är nu helt bra, utan smärtor.


Arne född 1948  Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Pat söker 23/11 -09 p g a reumatisk sjukdom, speciellt knälederna, sedan 60-talet. Besvären var så svåra att han fick röntgenstrålning. Förutom knälederna har även axellederna haft reumatisk sjukdom. Vid 50 års ålder räknade han med att få sitta i rullstol p g a sin smärtsamma ledsituation.

141126 insattes ICI-metoden med  mycket gott resultat. Han återkom 150218 för fortsatt behandling och är nu smärtfri, och vid besök 150428 får han fortsätta med ICI-behandling.


Jan född 1949 Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Söker min mottagning 7/10 -14 med svåra ledbesvär sedan 25 år. Rörmokare sedan 30 år. Stora svårigheter i båda axlarna där han uppger sig ha blivit opererad 4 gånger, 3 gånger i vänster axel och en gång i höger. Diabetiker sedan 1970. Besvär av artroser i höft- och knäleder. Klagar över ständig värk, speciellt i axlarna. Enligt patienten har alla operationer varit utan effekt och även sista tiden fått smärtor i halsryggen.

  9/10 -14 insättes ICI-metoden. 19/11 - 14, kontroll och ny injektion. Känner sig nu mycket bättre. Smärtorna minskat betydligt. Fortsatt behandling enligt ICI och den 12/2 -15 är den molande värken helt borta. Senaste behandling 20/4 -15.


Helge född 1937 Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Söker 26/8 -14 pga artros sedan 1 år i knä- och fotleder. Varit idrottsman - fotboll och handboll. Pat har artros i båda knälederna och vänster fotled. Röntgen knäleder visar utvecklad ful artros.

  ICI-metoden insättes och vid kontroll 15/12 -14 för ny injektion är han "lycklig". Värken nu avklingat. Senaste injektion 22/4 -15 och håller nu 2 månaders intervall.


Hjördis född 1940 Behandlingstid: 2013 - tills vidare

Söker kliniken 29/8 -13 pga artrosbesvär sedan 15 år. Arbetat i kök, kuperar smärtan med Alvedon och Orudis-tabletter. Patienten har artros i båda knälederna, värst utvecklad i höger knäled.

  ICI-metoden insättes med 2 månaders intervall. Vid återbesök 10/6 -14 även begynnande besvär av artros vänster höftled. Fortsatt med ICI-behandling och 14/8 -14 är även värken i vänster höftled avklingad. "Nöjd." Senaste kontroll 23/4 -15 "Nöjd, bra!"


Berit född 1941  Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Patienten söker 15/12- 14 med artros i båda knälederna och fotlederna. Muskelartrofi höger lår.

  ICI-metod insättes med 2 månaders intervall. Vid kontroll med ny injektion 17/2 -15, bra effekt och patienten har inget ont i lederna. 21/4 -15 besvären från lederna avklingat.


Göte född 1945 Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Patienten söker 26/3 -14 pga ledvärk i höfter och axlar. Artrosbesvär speciellt höger axel.

  ICI-metoden insättes med 2 månaders intervall. 2/6 -14 "Mycket bättre." 5/8 -14 "Mycket bättre". Rör sig utan värk. Senaste besöket 21/4 -15 "Allt bra!" "Fantastiskt!"


Bengt född 1938 Behandlingstid: 2012 - tills vidare

Patienten söker 31/10 -12 pga knäledsartros. Idrottsman "30 Vasa-lopp - 13 Vänern runt på cykel - 10 Vättern runt på cykel  56 mil i Norge och Stockholms Marathon". Patienten söker 2008 ortoped privat, injektion kortison i vänster knäled. Men efteråt svåra besvär pga stafylococcinfektion som ledde till operation. 11/12 -12 insättes ICI-metoden pga artros i båda knälederna.

  16/4 -13 betydande förbättring båda knälederna. Därefter fortsatt ICI-metod med 2 månaders intervall. Ingen värk, mycket nöjd. Fortsatt ICI-behandling.


Kerstin född 1941          Behandlingstid: 2013 - uppehåll - ny behandling tills vidare

Söker 18/3 -13 pga artros.

1996 opererades med protes i höger höftled. Haft svullnad och värk. Fått kortisoninjektion i leden, men fortsatt värk och svullnad. Nu även artros i knälederna samt vänster höftled och fotleder. "Kan inte sova någon natt för värken."

ICI-metoden insättes 18/3 -13 med 2 månaders intervall. Vid behandling 21/8 -13 anger hon att höftledsartrosen "blivit mycket bättre", men har fått artrosbesvär i vänster handled.13/5 -14 besvärsfri, ingen värk men vill avvakta fortsatt behandling. 22/10 -14 nu fått recidiv av artrosvärken varför ICI-metoden insättes på nytt. Senaste behandlingen 22/4 -15 då patienten åter är besvärsfri.


Margit född 1925 Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Söker 29/4 -14 för ryggbesvär med ständig värk, värst på nätterna. Anger att hon är opererad i vänster höftled 2010 och man har fått en felrotation i höftleden. Varefter hon behandlats med kortisoninjektion i leden ett 10-tal gånger utan effekt.

  ICI-metoden insättes med en ny injektion om 6 veckor. 12/6 -14 känner sig bättre och fortsatt behandling enligt ICI med 2 månaders intervall. Senaste kontrollen 22/4 -15, patienten tycker att "det nu är bra", men vill fortsätta behandlingen.


Sven född 1929 Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Patienten söker 29/4 -14 pga knäledsartros. Opererad vänster höftled, söker nu för knäledsartros och har en ful artros höger knäled och måttlig artros i vänster knäled. Har behandlats med upprepade injektioner med kortison i knälederna 15-20 gånger. Patienten har kört Vasa-loppet 10 gånger och även klassisk simning. Har nu svåra besvär i knälederna, främst höger knäled.

  29/4 -14 insättes ICI-metoden med 6 veckors intervall, och redan 12/6 -14 är patienten så pass förbättrad att han nu "själv kan komma upp ur sängen". 22/4 -15 patienten står nu på ICI-metoden med 2 månaders intervall då han är betydligt förbättrad.

 

Klas född 1944  Behandlingstid: 1999 - tills vidare

Reumatisk ledvärk och multipla artroser, behandlad med ICI-metoden sedan 1999. Patienten är opererad 2012 med protesinläggning i höger höft  framför allt i höftleden sedan 1999. Har även utvecklat artrosbesvär, varför han är opererad med protesinläggning i höger höft. Fortsatt behandling enligt ICI-metoden. Patienten har även besvär med fingerlederna. Senaste behandling 29/4 -15 med intervall på 7 veckor, och är genom behandlingen smärtfri. 


Folke född 1934  Behandlingstid: 2009 - tills vidare

Patienten har bl a besvär av "stenlunga". Söker 9/6 -09 pga svåra besvär i handleder och axlar av värk och svullnad.

  ICI-metoden insättes och anger redan den 21/7 -09 "nu mycket bättre" och fått god effekt av injektionen. RA-faktor negativ. 12/10 -09 fortsatt förbättring. Fortsatt behandling enligt ICI och patienten är helt beroende av denna behandling och är helt besvärsfri på en behandling med 2 månaders intervall. Senaste injektion 18/3 -15, och är nu smärtfri.


Britt-Marie född 1943                         Behandlingstid: 2014 - tills vidare

Artros, dessutom skador efter 3 trafikolyckor, med ständig värk, och dagliga smärtstillande medel. 1981 nackbesvär efter trafikolyckan, dessutom efter ytterligare en trafikolycka värk i nedre delen av ländryggen. Pat har också artros i höger knäled. ICI-metoden insattes 140311, med 1½ månads intervall. Vid senare kontroll avsevärt förbättrad vad gäller värken och senaste besöket 150507.


Lena född 1952                            Behandlingstid: 2012 - tills vidare

Söker 121025 med svåra  artrosbesvär  i vänster knäled  sedan 1996. ICI-metoden insättes 121205, och får en tämligen omedelbar god effekt, och fortsätter behandlingen med 2 månaders mellanrum, med senaste injektionen 150326, och pat har då inga artrosbesvär i sin knäled.


Lotta född 1950     Behandlingstid :  2014 – tills vidare

Pat sökte 141229, med artroser i båda knäleder sedan flera år, det sista året även artroser i fingerleder och handleder. Arbetat som städerska i 25 år, och dessutom har pat ett jordbruk. ICI-metoden insättes, med 6 veckors intervall, och angiver en betydande förbättring.


Karl-Evert född 1938 Behandlingstid: 1999  – tills vidare

Elitfotbollsspelare med artroser i båda knälederna. Båda fotlederna och höger knäled, samt även artrossmärtor i axlar och ländrygg. Patienten behandlas  enligt ICI-metoden, med god effekt, och senaste behandlingstillfället 150507.

 

Ingvar född 1952.                Behandlingstid:  2015 - tills vidare

Patienten söker 150115 med ett svårt smärttillstånd i halsryggen, sedan trafikolycksfall 1972 och 2005. Patienten besväras speciellt nattetid, och ICI-metoden insättes.

150319 kommer patienten för en ny injektion  enligt två månaders intervall, och uppger att han nu är helt smärtfri  -   lycklig, men kan fortsätta med injektioner med två månaders intervall.


Carina född 1960. Behandlingstid:  2014 – tills vidare

Patienten har sedan 8 år ett generellt eksem, där ingen behandling lyckats. Då jag haft god erfarenhet av ICI-metoden vid behandling av kroniska eksem, insätts ICI-metoden.

Vid nästa kontroll 150108 är patienten helt besvärsfri och inga utslag, men måste fortsätta med ICI-metoden med två månaders intervall. Senaste behandlingstillfället 150513  --  "lycklig". 


Svåra ryggbesvär

Enligt Läkartidningen 25-26/2014 "Kvarstående smärta efter ortopedisk kirurgi vanligt".


Eva-Brittfödd 1945 Behandlingstid:  2013 - tills vidare

Patienten söker 2/4 2013 med svåra ryggbesvär samt artros höger höftled.

Utdrag ur röntgenutlåtande MR ländrygg 14/3 -13:

"RD: Rotato-skolios, uttalad deformation, uttalad degenerativa förändringar, mest tydligt högersidig förträngning på L3-L4 nivå där kombineras artros i facettleder med lateralt buktande pålagringar och höger sidigt diskbråck. I övrigt uttalade förändringar utan tecken till absolut stenos (central förträning på gränsen till stenos på Le-L4 nivå)."

Patienten har dessutom en svår artros höger höftled som opererats ortopedkliniken, Lidköping. Ständigt svår ryggvärk.

ICI-metoden insättes varvid smärtorna från ryggen successivt minskar. 18/12 -14 är patienten tämligen smärtfri. Patienten står på 2 månaders intervall mellan injektionerna.

Senaste behandlingstillfället 20/4 -15. Nu i stort sett besvärsfri.


Claes född 1943 Behandlingstid: 2014 - tills vidare

2/8 2014 söker patienten för svåra ryggbesvär som föranlett 2 ryggoperationer.

Trots operationer har patienten fortsatt mycket svåra ryggbesvär.

ICI-metoden insättes. Senaste besök 15/4 2015, då patienten är besvärsfri.


Klas född 1968 Behandlingstid: 2015 - tills vidare

Patienten har sedan 20 år svåra besvär från ryggen. Är i övrigt i mycket gott skick. Efter ett flertal utredningar har man konstaterat Morbus Bechterew. Remitterad av sjukgymnast till min klinik och första behandlingstillfället 28/1 -15. Redan den 24/2 -15 meddelade patienten per telefon "en fantastisk förbättring". Senaste behandlingstillfället 8/4 -15 då ryggen känns bra.


Hans född 1939 Behandlingstid: 2013 - tills vidare

Patienten sökte kliniken 25/3 -13 och opererad spinal stenos 2012, men har fortsatta ryggbesvär samt höftledsartros. ICI-metoden insättes med 6 veckors intervall. 3/7 -13 "Mycket bättre".

  Patienten är sliten och har även begynnande artros i axlarna. Intervallen mellan injektionerna har varit upp till 2 månader, men har senaste halvåret minskats till 7 veckor. Då han fortfarande har vissa smärtor i ryggen i slutet på intervallperioden, har han undersökts i Strängnäs för eventuell reoperation för spinal stenos men ingen operation är möjlig. Men han klarar sig bra med ICI-metoden med 6 veckors intervall.


Andra diagnoser

Aino       född  1948                                   Behandlingstid:     2008  –   tills vidare

Patienten söker för att hon saknar helt lukt och smak efter en förkylning september  2006 - hon har under åren 2007  –  2008 sökt  ett flertal specialister även på sjukhus och röntgen-undersökningar och datortomografi  har gjorts under utredningen men fått besked att inget fel hittats varför man inte kunde hjälpa henne.

  Patienten sökte då min mottagning och med tanke på slemhinnesvullnad som orsak insattes behandling enligt ICI – metoden varefter patienten fick tillbaka  både lukt och smak.


Anneli född 1950  Behandlingstid: 2013 - tills vidare

Patienten söker 24/9 -13, uppger att hon "hela livet" haft värk. Fått diagnosen fibromyalgi, även "nattliga besvär".

  ICI-metoden insättes med 2 månaders intervall. 13/11 -13 betydligt förbättrad. Värken i lederna avklingat. 15/1 -14 patienten uppger sig ha varit sjukpensionär i 13 år pga svåra besvär av fibromyalgi,-- efter insatt ICI -metod  inga smärtor. Fortsatt behandling med ICI. 24/2 -14 uppger sig vara helt besvärsfri. Senaste kontroll 22/4 -15 "Allt bra." Känner det hopplöst att ha haft så svår värk i 13 år utan att ha fått hjälp.


Allergier/eksem

Doris         född  1952                                         Behandlingstid: 1999 –  tills vidare

Patienten sökte 5/8 -99 då hon sedan 27 år haft en otroligt svår psoriasis med upprepade blödande hudförändringar, såväl fötter som händer. Även ledbesvär och övervikt.

Börjat behandla enligt ICI-metoden samt ge antibiotika. Redan efter 2 månader är hon betydligt förbättrad, men måste med stor regelbundenhet följa ICI-metoden, då kan hon vara i fullt arbete och mycket nöjd. Patienten har således behandlats i 16 år och fått ett helt annat liv utan klåda och sårnader.

                                                                                                                                   Smärta kan leda till självmord              

Det gäller här olika diagnoser och olika åldrar och när jag såg Uppdrag granskning om en 61-årig kvinna med tumledsartroser. Administrationen godkände ej sjukskrivning för kvinnan, vilket ledde till ett självmord.

Jag vill också betona att preparatet som jag använt Kenacort-T har visat sig ha en otroligt god depoteffekt. När denna effekt är på upphällning, känner man själv väldigt väl och då behövs en ny injektion – en del patienter måste ha 2 månaders intervall – oftast 3 månader och ibland ända upp till 6 månader.


ICI-behandlingen ger livskvalitet

Vårt arbete ger mig och min hustru en otrolig glädje och följande repliker:

"Tänk nu kan jag andas"

"Tänk idag har jag kunnat gå ut och gått upp i en backe -- får jag åka till Grekland"

" Tänk idag kan jag taga på mig strumporna"

" Tänk idag kan jag torka mig i baken"

En läkarkollega -- "det är otroligt att det skall kunna hjälpa mot så mycket"


  I läkarvärlden finns ett klart motstånd mot vår behandling och man varnar för så mycket som jag själv aldrig funnit, trots tusentals patienter under 35 års användning.


  Till slut vill jag belysa den livskvalitet vi önskar få behålla. Denna har i de allra flesta fall att göra med rörelsefunktionen, med dess samordnade rörelsemoment. 

Att kunna sova utan smärta i axlar och knäleder --- rygg och andra leder.

Att komma upp ur sängen själv – stå på golvet och sedan klä sig själv --- transportera sin kropp både inne och ute med eller utan stöd.


Livskvalitet är för oss också att själv kunna använda sina händer och fingrar – kunna äta själv – kunna skriva och läsa – kunna tvätta sig och sköta sin hygien även på toaletten. Kunna höra fåglarna sjunga och kunna smeka med kärlek sin partner.


Jag vet att mina patienter har fått rörelsefunktionen tillbaka och blivit smärtfria, något som inte kan värderas nog.

Med 35 års praktisk klinisk användning av ICI-metoden med gott resultat har inga biverkningar märkts varför det borde vara synnerligen berättigat med en vetenskaplig klinisk utredning av ICI-metoden och kunna bli gängse.


Behandling – klinisk forskning

Min avsikt har varit att aldrig överstiga 1 mg/dag. Behandlingen har varit synnerligen effektiv och sedan 80-talet har tusentals patienter passerat min mottagning, samtliga så kallade restfall, och har då äntligen kunnat återgå till sina arbeten och få en normal livsföring med livskvalitet. Patienterna har bildat en förening till stöd för verksamheten "Patientföreningen för smärtlindring".


De diagnoser som behandlats effektivt är

1. artros,

2. reumatiska sjukdomar – artrit                           

3. astma,

4. KOL,

5. allergi,

6. psoriasis och kroniska eksem,

7. myalgier, även fibromyalgi

8. tendiniter

Speciellt intressant är behandlingen när det gäller tendiniter - "tennisarmbåge". Samtliga tendiniter har blivit besvärsfria efter tre behandlingar med ICI-metoden muskulär.


Samtliga dessa sjukdomstillstånd borde primärt prövas med behandling enligt ICI-metoden.


  Det har framhållits i SBUs tidskrift att den gängse behandlingen med injektioner med kortison lokalt i senor och även i knäleder kan ha biverkningar. Och enligt min uppfattning är kortison med behandling lokalt, så potent att det kan skada vävnaden. När det gäller injektioner i leder måste jag framhålla riskerna med infektioner i lederna, där jag på min mottagning haft ett flertal fall som efter antibiotikabehandling ställts på ICI-metoden och blivit besvärsfria.


  På grund av att jag samtidigt med min kliniska forskning på de s k "restfallen", började med medicinskt hjälparbete bakom järnridån i det sönderfallande sovjetsystemet, hade jag då ingen möjlighet att vetenskapligt redogöra för den kliniska forskningen som mynnade ut i ICI-metoden och dess effekter, då mitt arbete bakom järnridån förutsatte min okunskap vad gäller data och internet - med sådana kunskaper hade jag lätt kunnat sprida internationellt de otroliga  svåra förhållanden som då gällde i botten av samhället. 


1990 hade vi hört om barnfängelser i det sönderfallande Sovjetsystemet och stora insatser gjordes då från Skaraborg.  På det största häktet i St Petersburg fanns 4.400 fångar varav 1.200 barn

  Vi hade på det häktet då 1.800 fångar med tuberkulos och de flesta av dem förvarades i celler under jord. Cirka 30 % av dessa fångar hade fått sin smitta efter intagningen på häktet.


  Fångarna hjälpte till att inreda ett par rum åt oss i fängelsemuren, så vi kunde följa hela verksamheten. P g a helt otillräcklig och dålig – vedervärdig - föda t.ex soppa kokad i stora kittlar med skräpfisk från Finska viken, möttes vi av en svår svältsituation speciellt för barnen. Skaraborgshjälpen skaffade en gammal lastbil och förmedlade stora mängder förnödenheter månatligen fram till år 2004.


  Mina kontakter med den ledande administrationen, såväl i fängelsesystemet som i den politiska ledningen, fick stor effekt på verksamheten. Under vår tid minskade tuberkulosfallen med 30%.  Dessutom med stöd av Drottning Silvia och kronprinsessan Viktoria  --- de enda  i den svenska eliten som vågade riskera sin hälsa i den infektionsdegel som utgjordes av  bl.a. tuberkulosfallen och som gav grunden till min hustrus kroniska lymfatiska leukemi -- kunde vi starta skolundervisning i det ryska fängelsesystemet. Drottning Silvia, min hustru Ulla och jag erhöll diplom av den ryska regeringen samt guldmedaljer.


  Vid underhandling med den administrativa -- politiska ledningen i St Petersburg erbjöds jag att bese ett stort kasernområde söder Ladoga att med insamlade medel och ett stort kapitalstöd från St Petersburgs bank inreda ett tuberkulossjukhus. Man förstod den stora smittorisken i häktet . Både generalen/chefen för kriminalvården och generalen/chefen för krigshögskolan i St Petersburg besökte mitt hem i Skaraborg. Fängelsechefer och läkare på det stora häktet kom till Skaraborg för att bese vårt fängelsesystem samt Skaraborgs sjukhus. De ryska generalerna var beredda för diskussion med den svenska generaldirektören för fångvården i Sverige, men han kunde inte möta de ryska generalerna utan regeringsbeslut. Tyvärr ansåg jag mig för gammal och inkompetent att taga ett så stort ansvar att uppföra ett tuberkulossjukhus, men jag varnade i väst för en tickande tuberkulosbomb i ÖST, vilket mina medicinska kolleger ej ansåg fanns.


  År 2000 hade Östersjöstaterna börjat uppmärksamma den stora tuberkulosfaran i Öst speciellt i fängelsesystemet -- fångar som frigavs från institutionerna och som hade tuberkulos avbröt sin behandling och spred smitta. En konferens i Sigtuna samlade staternas politiska och medicinska ledningsgrupper dit även jag var kallad då jag ständigt varnat för detta och att man fått en ökning av tuberkulosfallen i Finland. Man enades då att "dammsuga" fängelseinstitutionerna från tuberkulos, varefter jag trodde att våra regelbundna viktiga mattransporter varje månad skulle, liksom tidigare, stödjas årligen från SIDA med 90.000 kr. En minister från Norge meddelade senare att några hjälptransporter skulle ej kunna stödjas av administrativa medel, utan måste helt ske med insamlade medel. Privata initiativ hör tydligen inte hemma i vårt samhälle.


  När jag upplevde den enorma lyx som alla de 100-tals delegaterna njöt i Sigtuna där konferensen hölls på kvällen på restaurangen för flera 100.000 kronor och jag jämförde i sinnet den illaluktande skopan soppa varje barn fick i det ryska häktet. När vi under 10 år lyckats av insamlade medel bygga ett annex till fängelset avsedd för barnen --- ett grönsaksförråd  -- en psykavdelning -- fått upp tuberkulosfångarna upp ur jorden och åtminstone ibland få se solen, så skulle vi kunna fortsätta med mattransporterna med insamlade medel utan administrativt stöd.


  Inrättas bör professurer i primärvård vid universiteten. Utan sådana universitetsplatser kan man ej få tillräckliga ambitioner och förslag vad gäller forskning och tillräckligt många och duktiga elever att intressera sig för ett otroligt intressant och givande arbetsfält. Verksamma läkare inom primärvården hade då möjlighet till forskning och få en karriärstege till den akademiska världen. Nu är det så att arbete i periferin är så betungande om det skall utföras, att tid för forskning och stimulans saknas. Ekonomiskt för samhället och patienterna är välutbildade läkare i periferin. Detta skulle minska trycket på den slutna vården. Den slutna vården har en stor forskningskaka och har utvecklats enormt och kräver således en stor del av "vårdkakan".


  När sedan patienterna är färdigbehandlade inom den slutna vården, återförs de igen till primärvården, men bland dessa fall finns patienter som ej blivit helt hjälpta, vilka fall jag kallar för "restfall". Att ta hand om dem, att komplettera deras vård och ge dem stöd och styrka i sin tillvaro är en svår uppgift för primärvården, och att i dessa fall ha stöd av professorer i primärvård vore av ytterligt stort värde.


Stimulans och stöd har givits mig av:

professor Lilliemark på SBU, tidigare på Läkemedelsverket

docent Enkvist, nu pensionerad, Medical Adviser till VGL, som besökt min mottagning ett flertal gånger,

docent Annika Lindström, Centrum för klinisk forskning, i Falun, Dalarna,

Telmo Ramos, överläkare ortopedi, SKAS, Skövde .

Dessa erkända - erfarna medicinska vetenskapsmän har givit mig råd och anvisningar för att kunna fullfölja mitt arbete med ICI-metoden, vilket jag är synnerligen tacksam för men på grund av min ålder är det inte möjligt för mig att enligt deras riktlinjer bekräfta resultatet av all den egna kliniska forskning som jag bedrivit sedan 1980.


Några dagars exempel på hur vårt arbete                           

på mottagningen kan se ut: 


Patienter 150113

kön födelsedata Diagnos                                     Behandlats m. ICI-metoden

M     530201       Artros gen amb, höger höftled    6,2 år

F      520317      Rygg                                            1.5 år

F      491106       Artros                                          1,5 år

F      250919      Artros handled, axel                     2,5 år

F      420601      Artros m . rygg                               6 år

M      681111     Eksem sjukd.                                 24 år

F      451206     Myalgia                                          2 år

M      500722     Artros ryg                                      6 mån

 

Patienter 150114

M       500513     Artros g. II vänster knäled arm                  6 mån

F        330225     Reumatisk ledsjukdom sedan 10 år         6 år

M        530516     Rygg                                                        3 mån

F         440809     Artros knäled                                             8 år

M         470910    Rygg                                                          6 mån

M        480817      Artros – psoriasis                                     6 mån

M         511002     Artros – axel                                              1,5 år

M         510522     Artros m.                                                  9 mån

F          430130     Status post trafikol. Artros rygg               1 år

F         631129A    Fibromyalgia                                          6 mån

M        540617      Artros m.                                                 15 år


Patienter 15011522.

M        470712     Artros axel, halsrygg                              2,5 år

M        380608     Artros rygg                                              3 år

F         520430     Artros rygg                                             2 år

M        380121     Artros m. rygg                                       2 år

F         440430     Artros m.                                               1 år

M         441110     Artros m. KOL                                      1,5 år

F          340201    Artros m                                                9 mån

M         410721     Artros                                                   1 år

F          220320    Artros                                                    8 år

M          320430   Artros  halsrygg                                     8 år

M          400827   Artros                                                    15 år

M          471014   Artros                                                     14 år

F            471008   Artros                                                    10 år

F            690825   Rygg                                                       2 år

M           260512   Artros m.                                                1,5 år

M           531216S Artros                                                     1,5 år


Min egen rygg har drabbade av svår artros sedan början av 80-talet och behandlats enligt ICI-metoden med injektioner  varannan månad med mycket god effekt och är förutsättningen att jag nu lever och fortfarande är i fullt arbete vid 86 års ålder. Om intervallen av olika anledningar går över 2 månader slår ryggen larm i ett så svårt smärttillstånd att jag blir helt sängbunden.  4 - 5 timmar efter given ny injektion är smärttillståndet över och jag kan gå upp och en ny arbetsdag kan börja. Ingen annan smärtlindring behövs som tyvärr många gånger kan belasta de inre organen.


ICI-metodens effekt

Genom att minska patienternas smärta vid rörelser ökar ICI-metoden

patienternas livskvalitet avsevärt och dessutom spara stora summor för samhälle och patienter.

Min uppfattning och erfarenhet är att följande besparingar kan ske:

50% av alla trycksår - liggsår - kan elimineras.

50% av alla protesinläggningar är onödiga eller kunna skjutas upp i många år.

50% av all handikapputrustning behövs inte.

80% av alla ledpunktioner behövs ej.

Knäledsartroskopier behövs ej - är onödig infektionsrisk.

80% av medicin för smärtlindring och sömn behövs ej.

Många patienter kan återgå till sina arbeten och skjuta upp eventuell förtidspensionering.


Denna behandling har givit mig ett avsevärt tillägg på min levnadstid och djupt i min själ har jag en skamkänsla för att jag trots alla försök inte fått ut ICI-metoden att bli ett gängse bruk framför allt inom åldringsvården.


Till sist vill jag tacka professor Lilliemark på läkemedelsverket och Socialstyrelsen som givit sig tid att även lyssna på en odisputerad läkare som arbetat i primärvården sedan 1/7 l960 då s.k. provinsialläkare att ensam ha medicinskt och socialt ansvar dag och natt för 10.000 invånare med ledighet varannan söndag - dock ett arbete som jag fortfarande älskar.


                                                                                            Gunnar Boström

                                                                                              Toresäter, Lerdala