Årsmöte 2015

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Årsmötet

9 maj 2015

På Vättlösa bygdegård kl 14.00


DAGORDNING


1. Mötet öppnas


2. Fastställande av röstlängd för mötet


3. Val av ordförande och sekreterare för mötet


4. Val av protokolljusterare och rösträknare


5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt


6. Fastställande av föredragningslista


7. Styrelsens verksamhetsberättelse


8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2014


9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser


10. Fastställande av medlemsavgift för 2016


11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

för kommande verksamhetsår


12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner


13. Val av

a) 1 ledamot för en tid av ett år - ersätter avgående Anja Norgren


b) 4 ledamöter för en tid av två år


c) revisorer för en tid av ett år


I detta val får inte styrelsens ledamöter delta:

d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en

ska utses till sammankallande


14. Övriga frågor


15. Mötet avslutas


Protokoll:


Årsmöte i Patientföreningen för smärtlindring

den 9 maj 2015 kl 14.00 i Vättlösa Bygdegård


1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordförande Jan Lindell.


2. Röstlängden fastställdes genom anmälan vid ankomst.


3. Val av mötesordförande Jan Lindell och sekreterare Maria Cidh.


4.Till protokolljusterare valdes PO Axelsson och till rösträknare Gunvor Svensson.


5. Stämman ansåg att mötet hade utlysts på rätt sätt.


6.Till föredragningslistan flyttades punkten 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhetsår att följa punkt 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse (Bifogas protokollet.)


11. Verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.

Syftet med Patientföreningen är i första hand att verka för att ICI-metoden ska tillämpas så att alla patienter ska få möjlighet till behandling. Gunnar Boström och hans hustru Ulla är de som hittills gett patienterna den här behandlingen. Vår uppgift är att ge dem allt stöd vi kan för att de ska orka att ta hand om alla patienter. Men den dag det blir för jobbigt för dem, har vi i styrelsen ett ansvar för att ICI-metoden ska spridas, så att alla ska kunna fortsätta att få behandlingen.

  Det sätt vi kan arbeta på är att sprida information om behandlingen, skaffa kontakter med fler vårdcentraler och vidare utveckla vår broschyr.

  Vi kommer att informera våra medlemmar om vilka vårdinrättningar som är beredda att jobba med ICI-metoden.

  Patientföreningens två huvuduppgifter är alltså informations-spridning och att finnas till som hjälp till medlemmarna. Nekas man behandling, ska man vända sig till Patientföreningen som ska kunna ge hjälp.

  Många av Patientföreningens medlemmar har ”lite dåligt samvete” att belasta Boströms. Alla uppfattar det som mycket trivsamt att få träffa Gunnar och Ulla och ta del av deras personliga bemötande och omsorg om varje patient.

  För att avlasta doktor Boström har doktor Olav Hoheisel i Falköping åtagit sig att ta emot nya patienter. Flera av Patientföreningens medlemmar känner till doktor Hoheisel och har fått ett bra mottagande där.

  Patientföreningens uppgift är också att hålla kontakt med Bristol-Myers Squibb, läkemedelsproducenten till Kenacort-T, det läkemedel som ICI-metoden bygger på. Vi håller oss informerade om den fortsatta produktionen och om det kommer liknande läkemedel.

  I Patientföreningens tillgångar fanns vid årsmötet 61.289 kr, medel som ska gå till utredningar, besök, komplettering av broschyren med beskrivning om hur man korrekt injicerar Kenacort-T.

  Det som är de största utgiftsposterna är tryck av broschyren och porto till utskick till medlemmarna.

  Vi kommer också att avsätta medel så att det finns en reserv för kompletterande undersökning av ICI-metoden om t ex Hälso- och Sjukvårdsnämnden kräver det.

  Vid fråga om sponsorer, så har styrelsen undersökt detta och har ännu inte fått något sådant stöd. Den som anser det är viktigt, får därför mycket gärna donera medel till föreningen för den fortsatta verksamheten.


8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2014:

Vid årsskiftet fanns 31.711,52. Vid resultaträkningen framgick att årets underskott var 5.370,23. Balansomslutningen visade tillgångar på 31.711,52.

Räkenskaperna ansågs förda i mycket god ordning.


9. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.


10. Medlemsavgiften för 2016 är oförändrad, 300 kr.


11. (Se punkt 7.)


12. En motion har inkommit om att förlägga nästa årsmöte till en vardagskväll.

  Stämmans mening var att man föredrog en lördag under dagstid, eftersom många vill undvika att köra i mörker.

Årsmötet 2016 kommer därför att hållas en lördag ”i vårens tid”.


13. Val enligt valberedningens förslag:

a) 1 ledamot för en tid av 1 år som ersätter avgående Anja Norgren.

Christer Hedén valdes som adjungerad under 1 år till den posten.

b) 4 ledamöter för en tid av två år.

Omval av: Eveline Olsson och Claes Götenmark

Nyval av: Bengt-Åke Öhgren och PO Axelsson

c) Revisorer för en tid av 1 år.

Omval av Ewa Winberg och Marita Lindell.

d) Valberedning. Stämman beslöt om omval av Christer Hedén och PO Agerborn där PO Agerborn är sammankallande.


14.Övriga frågor. Närvarande styrelseledamöter presenterade sig och sina uppdrag.

Jan Lindell, ordförande, Maria Cidh, sekreterare, Monica Kron, kassör, Marita Lindell, adjungerad, Christer Hedén, adjungerad.

  Doktor Gunnar Boström höll en mycket intressant information om sin läkargärning och om ICI-metoden, som uppskattades av årsmötets deltagare.


15. Mötet avslutades.


Jan Lindell, ordförande                       Maria Cidh, sekreterare


        Protokollet justerat av PO AxelssonVerksamhetsberättelse


Styrelsen för Patientföreningen för smärtlindring (org nr 802473-4504) avger härmed årsredovisning för första verksamhetsåret 1 januari  – 31 december 2014.


Föreningens syfte

Föreningens ändamål är att verka för att ICI-metoden, godkänd av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, tillämpad av doktor Gunnar Boström sedan 1981, med målsättning att den blir erkänd och kan fortsätta hjälpa människor med smärta och att den kan tillhandahållas till alla patienter inom primärvården över hela landet.


Året som gått

Föreningens årsmöte ägde rum 17 maj 2014 .

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet: 167 st.

Medlemsavgiften är 300 kr/medlem.


Styrelse:

OrdförandeJan Lindell

Sekreterare Maria Cidh

Kassör Monica Kron

Övriga ledamöterJonas Johansson

Anja Norgren

Peter Edvardsson

Eveline Olsson

Claes Götenmark

Claes-Erik Ottosson


Adjungerade ledamöter:

Gunnar Boström

Ulla Boström

Marita Breman Lindell


Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten.


Styrelsens berättelse

Under verksamhetsåret har ett stort antal kontakter tagits med press/media, organisationer, branscher, Sveriges kommuner och landsting, Bristol-Myers Squibb, dr Annika Lindström, Centrum för klinisk forskning i Dalarna,  m.fl. allt i syfte att presentera och bekantgöra ICI-metoden.

  Som ett ytterligare led i denna strävan omarbetade vi vår hemsida ”www.artroser.se” och tog fram en utvecklad och uppdaterad broschyr med motsvarande innehåll. Bl.a. förstärktes den medicinska inriktningen av metoden. Broschyr och hemsida  har rönt mycket positiv uppmärksamhet.

  Styrelsen har etablerat permanent kontakt med ytterligare en vårdresurs – QV AB i Falköping.

  Vetenskaplig förklaring till vad som händer i vår kropp när vi får den lilla depån av 1 ml kortison injicerad djupt in i stora skinkmuskeln, fick vi genom 2013 års Nobelpris i medicin och fysiologi. Detta förklarades genom nobelpristagarnas grundläggande upptäckter kring cellernas transportsystem.

  Styrelsen har lagt ner stor möda och ett omfattande arbete på att ta fram intyg, som bl.a. efterfrågades av medlemmar på årsmötet. Avsikten med intygen var att underlätta ett läkarbyte vid behov.     

  Statistik och olika fakta har sammanställts, som visar ICI-metodens gynnsamma effekter både för patienter och vårdsektor.


Föreningens årsmöte hölls den 17 maj 2014 i Vättlösa Bygdegård. Ett 35-tal medlemmar deltog. Många intressanta samtal fördes och alla uppskattade mötesdagen. En spelman hade engagerats för underhållning och styrelseledamöter serverade smörgåsar och kaka. Årsmötesprotokoll samt revisionsberättelse har tillställts medlemmarna.


Inför nästa år

Styrelsen forsätter arbetet med att göra ICI-metoden erkänd och att den används av flera läkare/vårdcentraler.  Den nya Patientlagen som gäller fr.o.m. 1 januari 2015 är ett mycket bra instrument för vår patientförening. Den ger den enskilde patienten ett starkt stöd för eget val av vårdinrättning samt behandling.


Ekonomisk berättelse 

Efter avstämning av medlemsavgifter mot medlemsförteckning visar föreningens bankkonto i Sparbanden tillgångar på 31.711:32 kr.  Styrelsen har varit mycket restriktiv med utgifter. Största posten är tryckning av broschyr och framtagande av hemsida samt portokostnader.  Allt arbete sköts ideellt av styrelseledamöterna.

 


Underskrifter


Jan Lindell   Maria Cidh    Monica Kron


Jonas Johansson   Anja Norgren    Peter Edvardsson


Eveline Olsson   Claes Götenmark    Claes-Erik Ottosson