Årsmöte 2014

Vårt första årsmöte

17 maj 2014

DAGORDNING


1. Mötet öppnas


2. Fastställande av röstlängd för mötet


3. Val av ordförande och sekreterare för mötet


4. Val av protokolljusterare och rösträknare


5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt


6. Fastställande av föredragningslista


7. Styrelsens verksamhetsberättelse


8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2013


9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser


10. Fastställande av medlemsavgift för 2015


11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

för kommande verksamhetsår


12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner


13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av två år


b) ledamöter för en tid av ett respektive två år


c) revisorer för en tid av ett år


I detta val får inte styrelsens ledamöter delta:

d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en

ska utses till sammankallande


14. Övriga frågor


15. Mötet avslutas


Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring