Årsmöte 2014

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

DAGORDNING

 

1. Mötet öppnas

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 

6. Fastställande av föredragningslista

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2013

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 

10. Fastställande av medlemsavgift för 2015

 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

för kommande verksamhetsår

 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av två år

 

b) ledamöter för en tid av ett respektive två år

 

c) revisorer för en tid av ett år

 

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta:

d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en

ska utses till sammankallande

 

14. Övriga frågor

 

15. Mötet avslutas

 

Vårt första årsmöte

17 maj 2014